سرور مجازی ایران

تا 7 روز بازگشت وجه تضمین شده

IR_VPS_01

Windows and LINUX

 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_02

Windows and LINUX

 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_03

Windows and LINUX

 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_SP

Windows and LINUX

 • 5GB Ram
 • 2Core CPU
 • 35GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_04

Windows and LINUX

 • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_05

Windows and LINUX

 • 10GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection