سرور اختصاصی ایران

تا 7 روز بازگشت وجه تضمین شده

IR-PRO-M1
 • 32GB Ram
 • ۲x Intel Xeon E5-2620 v1 CPU
 • ۵۱۲ GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR-PRO-M2
 • 64GB Ram
 • ۲x Intel Xeon E5-2620 v1 CPU
 • ۵۱۲ GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR-PRO-M3
 • 64GB Ram
 • ۲x Intel Xeon E5-2620 v1 CPU
 • 1TB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR-PRO-M4
 • 80GB Ram
 • ۲x Intel Xeon E5-2620 v1 CPU
 • 1TB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection